7/29/2017: Tại tiệm Vịt, Vịt, Vịt đường Brookhurst với
ban Chấp Hành do chị Trịnh Thúy Nga mời