8/3/2017: Thăm Viện Bảo Tàng Chiến Sĩ VN, đường
Bolsa.