8/3/2017: Tại nhà hàng Song Long, đường Bolsa do
bạn Hồng Phượng mời.