8/5/2017: Tiệc tiễn chân tại nhà hàng Sam Woo ở
Irvine,CA do bạn Nguyễn Trọng Lộc mời