Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017 ALASCA. All rights reserved.
  • Tìm thân nhân: Bạn Đinh Trọng Hiếu, hiện ngụ tại Paris, Pháp muốn tìm thân nhân là
    Bà Lê Thị Lợi Trinh, vợ cùa cố Nguyễn Văn Sơn ̣< mất năm 2016 > tại San José, USA.
    Bạn nào biết tin tức gì về Bà Trinh nói trên, xin liên lạc và cho tin website này
    (contact@alascaonline.org). Xin Cám ơn trước.

Thông Tin