Hè 1989
Lan, Loan, Thành, Trác, Đạt
Lan, Khang, ?, Minh, Đạt
̣Đại Hội Y Sĩ California tại Orange County