Hè 1998
Ngải, Đạt, Thu, Arrêto
Trang, Lan, ? , Chu
Lavocat, vợ Lavocat, Hoài Mỹ, Ngải, Mậu,
Arrêto,
Thiện, Tâm, Đạt, Arrêto, Lan
Thu, Lan, Hồng, Bắc, Đạt và Biểu
Arrêto, Tâm, Ngải, Lan, Lavocat, vợ Lavocat
và Mỹ
Tại Nhà Thu Biểu ở Sceaux, France