Tháng 4, 1999
Tuệ, Lai, Cẩn, Phương, Đạt, Thảo, Hùng
Hùng, Thụ, P.Lan, Lan, " chị Thụ ", Đạt
Tại Nhà Thúy Phương ở Union City, CA
Tại Nhà Hùng ở San Jose, CA