2007
Hình chụ̣p chung buổi họp
Hình chụ̣p chung buổi họp
Nga, Lan , Ngải, ?,
Đạt, Tự, Trạch, Trác và các bà
Arrêto, Tuân, Huệ, Đạt, và các bà
Vạn, Thiện, Đạt, Trạc
Tại Nhà Nguyễn Quang Trác
ở Fontenay-aux-Roses, France
Tại Nhà Biểu
Đứng : Mộng Ngọc, B.Anh, T.Hương, Thu
Ngồi :chị Lân, Lan và Hải
Hải, Biểu, Đạt, Thiện, Lân
Thiện và Đạt
Trạch, ?,  Đạt
Tại Nhà Mậu ở Palaiseau, France
Dat, Chang, Khanh, Loan, Lan,
vợ Hùng, Mậu, Dung, Kha, Trác
?, Mậu, Đạt, Kha, Trác