2009
Ả̉nh chụ̣p chung buổi họp
Vạn, Lavocat, Trạch, Huệ, Đạt, Arrêto, Hưng
Leland, Đạt, Tuấn, Huệ
Arrêto, Tự, Hiệp, Đạt
Đạt, Trác, Khôi,
Khanh, Lan và Loan
Ngọc, Đạt, Thiện, Ân
Tại Nhà Nguyễn Quang Trác
ở Fontenay-aux-Roses, France
Tại Nhà Hàng Chinatown, Paris 13ème
Ân, Ngọc và Oanh, Đạt
Đạt, Trác, ? và Hiếu
Ngọc, Oanh, Ân, Đạt