Hè 2012
Đạt, Đổng, Loan
Loan, Danielle, Đổng
Đạt, Tâm, Thiện, Nga
Đạt, Biểu và Thiện
tại nhà Thiện với Nga
Tại Nhà Đổng
Tại Nhà Trác
Họp tại nhà Trác
Tuân, Đạt, Arrêto, Thiện
Trác, Đổng, Đạt
Tại Nhà Arrêto
Tại Nhà Thiện
Thiện, Châu, Le Gac, Đạt
Vũ H. Châu, DMChau, Hùng và Delsol