2016
Thanh, ?, Thuy, Lan, Hương, Lan (vợ Thụ),
Hùng, Thảo, Thụ, Đạt, Phương
Phương, Đạt, Thảo, Hùng, Thụ (ngồi)
Tại Nhà Thụ ở Union City, CA