Thanh, ?, Thuy, Lan, Hương, Lan (vợ Thụ),
Hùng, Thảo, Thụ, Đạt, Phương
Ban Chấp Hành, hình xưa
President Bùi Tường Chưng
President Bùi Tường Chưng & President Mai Tâm
Vĩnh Đán Counselor, Trương Khang Vice president, Hồng Phượng Secretary General,
President Mai Tâm, President Bùi Tường Chưng
Hồng Phượng, Bùi Tường Chưng, Diễm Tuyết Trésoriere, Mai Tâm
TNS Vĩnh Huyên, BS Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng Lộc CPA, BS Dương Minh Châu, Mai
Tâm Consul General de France/California, BS Bùi Thế Hoành, Trương Khang
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2020 ALASCA. All rights reserved.