Reunion at Seafood World, Westminster, CA
Bùi Tường Chưng, Hồng Phượng, Mai Tâm, Vĩnh Huyên, Dương Minh Châu
    Anh chị Phan Đình Ngọc, Phan Như Hiển, Đặng Hữu Bách, anh Nguyễn Duy Ái,
    các chị Nguyễn Bích Ngọc, Dương Minh Châu, Lê Hồng Phượng
Chị Quýnh Lan, Ái Phương, Nghĩa Hồng Loan, Ân Ngọc, (?) Châu Nhu, Định Phượng, Bách
Vân.
BS Nguyễn Hữu Tiến TNS Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị Trung Tướng Nguyễn Đức Thắng
Ngân Hạnh, Tố Vinh, Bảo Trị, Tường Vy.
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2020 ALASCA. All rights reserved.