Reunion tại nhà Bác Sĩ Tôn Thất Cần
Mai Tám, BTC, BS Nguyễn Gia Quýnh, NS? Vĩnh Đán, BS Nguyễn Hữu Tiến, BS Hoàng Văn
Đức, đằng sau BS Bùi Thế Hoàng, Trương Khang
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2020 ALASCA. All rights reserved.