Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ

Sinh Hoạt
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2019 ALASCA. All rights reserved.
Họp Mặt : 12 Tháng 7, 2015
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình do Ông Tom Laura Pham đăng tại
Shutterfly.com.
Họp Mặt Tết Ất Mùi: 1 Tháng 3, 2015
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình chụp trong buổi họp mặt.
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
video thâu trong buổi họp.