Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ

Sinh Hoạt
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2020 ALASCA. All rights reserved.
Họp Mặt Xuân Bính Thân: 21 Tháng 2, 2016
Họp Mặt : 17 Tháng 7, 2016
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình chụp trong buổi họp mặt.
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình BS Vũ Công Liêm đăng tại
SmugMug.
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình chụp trong buổi họp mặt.