Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Họp Mặt Đầu Xuân: 5 Tháng 2, 2017
tại Grand Garden Restaurant, Westminster,
CA

Sinh Hoạt
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình chụp trong buổi họp mặt.
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình BS Vũ Công Liêm đăng tại
SmugMug.
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2020 ALASCA. All rights reserved.
Họp Mặt : 16 Tháng 7, 2017
tại Grand Garden Restaurant, Westminster,
CA
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình BS Vũ Công Liêm đăng tại
SmugMug.
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
hình chụp trong buổi họp mặt.
Xin bấm lên hình bên phải để xem các
video thâu trong buổi họp.
tại TIP TOP' KITCHEN,
do chị Dương Bích Nhu cung cấp