Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Họp Mặt Đầu Xuân: 24 Tháng 2, 2019
tại Grand Garden Restaurant,
Westminster, CA

Sinh Hoạt
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2020 ALASCA. All rights reserved.
Xin bấm lên hình bên phải để xem
các hình chụp trong buổi họp mặt.
Xin bấm lên hình bên phải để xem
các video thâu trong buổi họp.
Xin bấm lên hình bên phải để xem
các  hình chụp trong buổi tiệc Đầu
Xuân, do Anh Sang cung cấp.
Xin bấm lên hình bên phải để xem
các video thâu trong buổi tiệc Đầu
Xuân, do Anh Sang cung cấp.
Xin bấm lên hình bên phải để xem
video Tết Kỷ Hợi của ALAS Paris,
do Anh Ly Chan Hoa cung cấp.
Họp Mặt: 1 Tháng 9, 2019
tại Grand Garden Restaurant,
Westminster, CA