Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ
Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi en Californie, USA
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lycée Albert Sarraut Hanoi tại California, Hoa Kỳ ̣(ALASCA)
Trang Nhà   |  Liên Lạc   |  Contact Us   |  ©2017-2019 ALASCA. All rights reserved.
Vô Cùng Thương Tiếc

Thông Tin

Phân Ưu Cụ̣ Ông Nghiêm Xuân Khuyến, đã tự̣̀ trần ngày 24 tháng 11 năm 2018

Phân Ưu Bạn Nguyễn Xuân Điền, đã tạ̣ thế vào ngày 20 tháng 12 năm 2017

Phân Ưu Bác Sĩ Tôn Thất Cần, đã tạ̣ thế vào ngày 23 tháng 11 năm 2017

Phân Ưu Bác Sĩ Tôn Thất Niệm, đã tạ̣ thế vào ngày 12 tháng 11 năm 2017

Tardive nouvelle relative au décès du Professor ANSART

Nos condoleances a Etienne Le Gac, décèdé le 15 September 2017

Phân Ưu Bác Sĩ Đặng Văn Mạch vừa mãn phần vào ngày 19 tháng 6 2017

Phân Ưu Bác Sĩ Dương Minh Châu, đã tạ̣ thế vào ngày 7 tháng 3 2016

Phân Ưu Bác Sĩ Nguyễn Hữu Tiến, đã vĩnh viễn ra đí vào ngày 29 tháng 5 2016

Phân Ưu Bà Quả Phụ An Như Ý, Thân mẫu anh An Văn Nhất, đã mãn phầń vào ngày 9
tháng 5  2016

Phân Ưu Bác Sĩ  Phạm Văn Biểu, đã ṭ thế vào ngày 23 tháng 10 2016

Phân Ưu Bác Sĩ  Lý Ngọc Dưỡng, đã ṭ thế vào ngày 25 tháng 2 2015

Phân Ưu Cụ̣ bà quả phụ̣ Tôn Thất Hối, Thân Mẫu Bác Sĩ Tôn Thất Niệm, đã ṭ thế vào
ngày 23 tháng 2 2015

Phân Ưu Bà Nguyễn Thị MinhTâm, đã ṭ thế vào ngày 22 tháng 7 2014

Phân Ưu Bác Sĩ Nguyễn Thế Truyền, đã ṭ thế vào ngày 23 tháng 5 2014

Phân Ưu Bác Sĩ Đoàn Trình, đã ṭ thế vào ngày 19 tháng 5 2014

Phân Ưu Bác Sĩ Nguyễn Đức Hạnh, đã mệ̣nh chunǵ vào ngày 28 tháng 4 2014